Stichting De Kapberg / ANBI-documentatie

Stichting zonder winstoogmerk

Galerie De Kapberg bestaat sinds 1972 en heeft als doel hedendaagse kunst van zowel beginnende als reeds gevestigde kunstenaars te tonen. Sinds 1977 is Galerie De Kapberg een stichting zonder winstoogmerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer S41238098.
In 2016 is de ANBI-status voor culturele instellingen aangevraagd. Als deze wordt verleend zijn uw donaties en giften aan De Kapberg fiscaal aftrekbaar.

Contactgegevens

De galerie is gevestigd aan de Slotweg 17, 1934 CM in Egmond aan den Hoef.
Telefoon: 06 190­ 87 751 (tijdens openingsuren)
E-mail: info@galeriedekapberg.nl
Website: http://www.galeriedekapberg.nl

Statutaire doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de bekendheid met - en de kennis van - kunst- en cultuuruitingen, en legt daartoe activiteiten aan de dag in de Egmonden.
Zij tracht dit doel te realiseren door: » het beheren en exploiteren van een expositieruimte;
» het exposeren van kunst of andere voor het doel geëigende voorwerpen en het verzorgen van daarbij behorende informatie en uitleg;
» het organiseren van culturele activiteiten, voor zover daarin niet daarin door andere organisaties wordt voorzien en zo nodig in samenwerking met andere organisaties;
» het verzorgen van rondleidingen voor schoolklassen en/of het geven van lessen op het gebied van kunstzinnige vorming;
» alle andere wettige middelen die de realisatie van het doel bevorderen.

Vrijwilligersorganisatie

Alle bestuurlijke en technisch-organisatorische werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Dhr. C.H. (Kees) Oosterbaan, voorzitter
Mw. F.C. (Ineke) Braak-van Kasteel, secretaris
Dhr. M. (Rinus) van Veen, penningmeester
Dhr. R.J.M. (Renee) Ausema
Mw. A.G. (Atie) van de Berg
Mw. G.G.A. (Gerda) Jak

Leden van het bestuur en alle andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Naast het bestuur zijn verschillende commissies/werkgroepen actief:

De tentoonstellingscommissie (TCC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het tentoonstellingsbeleid zoals dat jaarlijks door het bestuur is vastgesteld. Tot haar taak behoort het onderhouden van contacten met kunstenaars die in aanmerking komen voor een expositie. Met voor een expositie geselecteerde kunstenaars worden overeenkomsten gesloten en alle zakelijke aspecten afgehandeld. De TCC richt de exposities in en verzorgt alle PR en publiciteit.

Het team van gastvrouwen/-heren heeft het toezicht op de expositie tijdens de openingsuren. Daarnaast geven ze de bezoekers desgewenst voorlichting over het geëxposeerde werk en regelen ze de verkopen. Ook verzorgt het team de opening van een expositie.

De werkgroep onderhoud en technische voorzieningen is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het gebouw, het interieur, de inventaris en de tuin. Voor een belangrijk deel worden deze werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. In voorkomende gevallen van onderhoud, reparatie of verbouwing worden daartoe opdrachten aan derden gegeven. In beide gevallen oefent deze werkgroep het toezicht uit.

Het Beleidsplan 2016 informeert u over de voornemens en ambities van Galerie de Kapberg. In het jaarverslag leest u meer over de activiteiten van het jaar 2015.

Financiën

De financiële middelen bestaan voornamelijk uit particuliere bijdragen, bijdragen van exposanten en inkomsten uit provisie. De Kapberg ontvangt geen (overheids)subsidies.
Ongeveer 150 'Vrienden van De Kapberg' ondersteunen de galerie met een donatie.
Nadere informatie over de financiën van De Kapberg is te vinden in de Resultatenrekening 2015, de Balans 2015 en de Begroting 2016.

.
.

Galerie De Kapberg 40 jaar